Na vsebino

8. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

8. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 19. decembra 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalki: mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle in Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020, predlog drugo branje.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:
- Proračun 2020 – dopolnjen predlog – uvod
- Proračun za leto 2020 – sklep
- Uvod k dopolnjenemu predlogu proračuna 2020
- Odlok o proračunu za leto 2020 – dopolnjen predlog
- Splošni del proračuna – tabela
- Posebni del proračuna – tabela
- Načrt razvojnih programov 2020-2023 – tabela
- Obrazložitve proračuna 2020 – dopolnjen predlog
- Sklep o potrditvi DIIPov za investicije uvrščene v NRP

3. Razprava in sklepanje o Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči in merilih za vrednotenje in izbor programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči, predlog prvo branje.
Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči, predlog prvo branje.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Pravilniku o postopku oddaje prostora v hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo, predlog prvo branje.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica Osnovne šole Deskle (k 1. točki dnevnega reda)
- Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica Osnovne šole Kanal (k 1. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje