Na vsebino

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/19) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)

sklicujem

3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo v četrtek, 30. 4. 2020, od 9. ure do 12. ure.


Potrditev zapisnikov 1. in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog druga obravnava.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Kanal ob Soči – predlog druga obravnava.

3. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba - predlog druga obravnava.

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

- po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti (obcina.kanal@obcina-kanal.si).


OBRAZLOŽITEV:
Republika Slovenija je v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, 12. marca 2020, razglasila epidemijo zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom COVID - 2019. Izdana je bila Odredba o razglasitvi epidemije ter aktiviran državni načrt, ki med drugim navaja, da je ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja koronavirusa, omejevanje socialnih stikov. Glede na obveznosti Občine Kanal ob Soči ter na podlagi njenega Poslovnika, bi morala biti sklicana izredna seja sveta za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ki so navedene zgoraj s točkami, ki pa jo bo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja nalezljivega virusa nadomestila dopisna seja po zgornjih navodilih.
Svetniki ste se z odgovorom na vprašanje županje glede organizacije dopisnih sej občinskega sveta v času izrednih razmer, večinoma strinjali, pri čemer bomo seje občinskega sveta, tako kot je bilo že navedeno v poslanem dopisu, sklicevali le za neodložljive zadeve.

Lepo pozdravljeni.


Tina Gerbec
županja


Poslano:
- člani občinskega sveta

Priloge:
- vabilo
- zapisnika

Zapisniki

Zapisnik seje