Na vsebino

11. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem


11. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 18. junija 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – ZAUPNO.
Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – ZAUPNO.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020 - predlog.
Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo ste prejeli skupaj z vabilom za 10. redno sejo). ZAUPNO – zaprto za javnost

2. Informacija o izvedenih nalogah in ukrepih Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči v času razglašene epidemije COVID 19.
Poročevalec: Igor Komac, poveljnik civilne zaščite Občine Kanal ob Soči (gradivo v prilogi). 1

3. Kadrovske zadeve:
- Poročilo uredniškega odbora glasila Most o svojem delu in finančnem poslovanju (gradivo v prilogi). ZAUPNO
- Uredniški odbor glasila MOST - predlog za razrešitev.
- Imenovanje predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet OI JSKD Nova Gorica.
Poročevalci: Uredniški odbor glasila Most in KMVVI.

4. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2019.
Poročevalka: Barbra Bittner, glavna računovodkinja (gradivo ste prejeli skupaj z vabilom za 10. redno sejo).

5. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.
Poročevalec: Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi). 1

6. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi). 1

7. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi). 1

9. Razprava in sklepanje o Pravilniku o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo.
Poročevalka: Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (gradivo v prilogi). 1

10. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2019 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2020.
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (gradivo v prilogi). 1

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Igor Komac, poveljnik civilne zaščite Občine Kanal ob Soči (k 2. točki dnevnega reda)
- Uredniški odbor glasila MOST (k 3. točki dnevnega reda)
- Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d. (k 5. točki dnevnega reda)
- Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (k 9. točki dnevnega reda)
- mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (k 10. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji


 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

1008(1)