Na vsebino

17. redna seja OS občine Kanal ob Soči

Številka: 9000-0005/2021-2
Datum: 3. 5. 2021


Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem


17. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 13. maja 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2020 in poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2021.
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o poročilu o varnostni problematiki v Občini Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalec: Sejad Jušić, komandir policijske postaje Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2020 – 31.12.2020.
Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje občine Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2020.
Poročevalka: Barbra Bittner, glavna računovodkinja (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:
- Uvod – rebalans I 2021
- Uvod rebalans I 2021 – predlog
- Odlok o rebalansu I proračuna 2021 – predlog
- Splošni del rebalansa I proračuna 2021 – predlog
- Posebni del rebalansa I proračuna 2021- predlog
- NRP 2021-2024 – predlog
- OBRAZLOŽITVE REBALANSA I PRORAČUNA 2021
- Sklep o 1. dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2021
- Obrazec 1-1
-

7. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020 in predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2021.
Poročevalec: Boštjan Mljač, Golea, Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o izdaji soglasij za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov (Glasbena šola Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka).
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja. Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Kadrovske zadeve (obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo RSR 2021-2027 in imenovanje predstavnikov Občine Kanal ob Soči v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kanal).
Poročevalec: predsednik KMVVI.

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (k 1. točki dnevnega reda)
- Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (k 3. in 4. točki dnevnega reda)
- Sejad Jušić, komandir policijske postaje Nova Gorica (k. 2. točki dnevnega reda)
- Boštjan Mljač, Golea, Nova Gorica (k 7. točki dnevnega reda)
- občinska uprava


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik 17. redne seje 

PRILOGE:

Zapisnik 19. seje odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Zapisnik 14. seje KMVVI

Zvočni posnetki

17 redna seja(1)