Na vsebino

Konstitutivna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

Občinski svet

Številka: 9000-0010/2022-1
Datum: 7. 12. 2022

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 12. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) ter 7. in 8. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) sklicujem

 

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KANAL OB SOČI,
ki bo v sredo, 14. decembra 2022, ob 17. uri,
v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
2.  Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
3.  Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
4.   Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
5.   Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
6.   Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7.   Slovesna izjava župana in članov občinskega sveta.
8.   Pozdravni nagovor župana.

 

Vabilu prilagamo:

 • Potrdilo o izvolitvi članov občinskega sveta
 • Poročili Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022 in 4. decembra 2022
 • Statut Občine Kanal ob Soči
 • Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Priročnik za občinske funkcionarje
 • Obrazec za posredovanje podatkov, potrebnih za izplačilo sejnin in izjava

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času. Občinske svetnice in svetnike pozivamo, da se pred sejo izkažejo s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 05 39 81 200.

Tina Gerbec
županja

Vabljeni:

 • Novoizvoljeni župan in člani občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
 • Občinska volilna komisija
 • Občinska uprava Občine Kanal ob Soči
 • Predstavniki medijev

 

Zapisniki

Zapisnik konstitutivne seje OS Občine Kanal ob Soči v Prilogi!

 

Zvočni posnetki

konstitutivna-seja-14-12-2022