Na vsebino

Sklic 2. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0001/2023-3
Datum: 20. januar 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

2. redno sejo občinskega sveta v torek, 31. januarja 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


2. Razprava in sklepanje o Predlogu Odloka o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023.
Poročevalca: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance in Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Predlog proračuna Občine Kanal ob Soči 2023

Uvod v predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog

Splošni del proračuna 2023 – tabela

Posebni del proračuna 2023 – tabela

NRP 2023-2026 – predlog

Obrazložitev predloga proračuna za leto 2023

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2023

Sklep o potrditvi DIIP-ov za investicije uvrščene v NRP 2023-2026 – predlog

Kadrovski načrt za leto 2023 – predlog

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2023- predlog

Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023

Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči (prodaja) za leto 2023

Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog

Sklep o pooblastitvi župana za potrditev investicijske dokumentacije – predlog


3. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2023.
Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


4. Kadrovske zadeve:

  • imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska,
  • imenovanje predstavnika občine v Nadzorni svet Komunale Nova Gorica d.d. ter
  • mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbena šola Nova Gorica,
  • imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Miha Stegel
župan


Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • občinska uprava

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • nadzorni odbor
  • mediji

Zapisniki

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči v Prilogi!

PRILOGE:
- Zapisnik Konstitutivne in 1 redne seje Odbora za gospodarstvo in GJS v Prilogi!
- Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v Prilogi!

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 2. redne seje 1.2.2023.mp3