Na vsebino

Vabilo na 8. redno sejo občinskega sveta

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0010/2023-3

Datum: 16. november 2023

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

8. redno sejo občinskega sveta v torek, 28. novembra 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
 

Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči.

Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Predlogu sklepa o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Predlogu odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči - skrajšan postopek.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Predlogu Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v občini Kanal ob Soči.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Predlogu Sklepa o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v občini Kanal ob Soči.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Predlogu sklepa o pravnoformalni ureditvi lastništva in vpisa zaznambe grajenega javnega dobra.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle - prva obravnava.

Poročevalca: Klara Golja, višja referentka za družbene dejavnosti in Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal – prva obravnava.

Poročevalca: Klara Golja, višja referentka za družbene dejavnosti in Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek.

Poročevalca: Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica in Klara Golja, višja referentka za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

10. Kadrovske zadeve.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

11. Odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Miha Stegel

župan

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave

-          Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica (k 10. točki dnevnega reda)

-          občinska uprava

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zapisniki

Zapisnik 8. redne seje

PRILOGE: 1, 2, 3, 4, 

Zvočni posnetki

1002