Na vsebino

Vabilo na 17. sejo občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:1. Potrditev zapisnika 16.redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 15. redne seje občinskega sveta.

2. Razprava in sklepanje o Stališčih na pripombe – OPPN kamnoloma Rodež in Perunk.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
strokovna_stalisca_oppn_kamnolom_ipsum.pdf

3. Razprava in sklepanje o Odloku o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
odlok_o_ureditvi_javne_sluzbe_male_zivali.pdf

4. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – OSNUTEK..
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
odlok_os_kozara.pdf

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi IN Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
odlok_javni_zavod_os_kanal.pdf

6. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju. – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pravilniko_stipendiranju.pdf

7. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči - PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Statutarno pravna komisija
poslovnik_predlog.pdf

8. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi, organiziranju in nalogah enot za opravljanje javne gasilske službe v Občini Kanal ob Soči - PREDLOG
Poročevalci župan Andrej Maffi, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
sklep_o_dolocitvi_organiziranju_enot_za_jgs_.pdf

9. Poročilo o 5- mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008.
Poročevalec župan Andrej Maffi.


10. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta Občine Kanal ob Soči na rednih sejah za leto 2008 – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi.

11. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji soglasja k povečani delovni uspešnosti za leto 2008.
Poročevalec župan Andrej Maffi
sklep_o_izdaji_soglasja_goriska_lekarna_.pdf

12. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi.

13. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:

  • Člani občinskega sveta
  • Dir. občinske uprave

Obveščeni:

  • Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
  • Nadzorni odbor
  • vodje političnih strank
  • mediji