Na vsebino

Vabilo na 6. redno sejo občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
Dnevni red

1. Obravnava in sprejem stališč do predlogov in pripomb občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči-predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami( Gradivo je podano v prilogi).
Sklep - OPN
Gradivo

2. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011 – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor( Gradivo je podano v prilogi)
Odlok
Tabele - splošni del
Tabele - posebni del
Tabele - NRP
Obrazložitve
Kadrovski načrt
Zapisnik komisije za ceste
Plan vzdrževanj vodovodov

3. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo je podano v prilogi )
Sklepi

4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti( Gradivo je podano v prilogi).
Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu

5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi upravljavca objekta » Dom Valentina Staniča v Ročinju«
Poročevalec župan Andrej Maffi ( gradivo je podano v prilogi).
Sklepa o določitvi upravljavca objekta » Dom Valentina Staniča v Ročinju

6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- STRUKTURA d.o.o. ( 1. točka dnevnega reda)
- Nadzorni odbor ( 2. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji