Na vsebino

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta občine Kanal ob Soči

14. redno sejo Občinskega sveta v četrtek 2. februarja 2012 ob 17,00 uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnikov 12. in 13. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Predstavitev projekta Prenova lokala in terase Kulturnega doma v Desklah za potrebe krajevne knjižnice Deskle
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo bo podano na seji)

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči – II. branje Poročevalec župan Andrej Maffi in predsednica Nadzornega odbora(gradivo je podano v prilogi)

odlok
obrazložitve proračuna
splošni del - tabela
posebni del - tabela
NRP - tabela
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
sklep, obrazložitev načrt ravnanja z neprem. premožejem
letni program športa
obrazložitev letni program športa

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2012
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

4. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkov
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

5. Razprava in sklepanje o predlogu Programa dela občinskega sveta na rednih sejah v letu 2012
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi


Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Nadzorni odbor (k 2. točki dnevnega reda)
- Biro prostor (k 1. točki dnevnega reda)
- GOLEA, Nova Gorica ( k 4. točki dnevnega reda)
Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči
- Mediji