Na vsebino

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

17. redno sejo Občinskega sveta v četrtek 28. junija 2012 ob 15,00 uri v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi)

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu Komunale d.d. o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči. PREDLOG –HITRI POSTOPEK
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

3. Razprava in sklepanje o Spremembi tehničnega Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Kanal ob Soči. PREDLOG –HITRI POSTOPEK
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

4. Razprava in sklepanje o Odloku o varstvu javnega reda in miru v Občini Kanal ob Soči. – 1. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razveljavitvi Pravilnika o odstranjevanju zapuščenih vozil.Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

6. Razprava in sklepanje o potrditvi IP-a za »Dograditev in energetsko sanacijo Vrtca v Kanalu.«
- Sklep o potrditvi novelacije DIP-a
- Povzetek iz investicijskega programa
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

7. Razprava in sklepanje o Pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti Občine Kanal ob Soči v najem ali zakup. 1-branje
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

8. Premoženjsko pravne zadeve [

9. Pobude, predlogi, vprašanja


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan, l.r.
Andrej MaffiVabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- Komunala d.d., Nova Gorica,
- Direktor medobčinske uprave, Simon Leban

Obveščeni:
- Nadzorni odbor
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji