Na vsebino

Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

18. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, 27. septembra 2012 ob 17,00 uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi)
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o sprejemu odloka o občinskem prostorskem načrtu- predlog II. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)
Odlok o prostorskem načrtu
Obrazložitev

Grafične priloge OPN Kanal
1. Strateški del

2. Izvedbeni del:
- legenda
- pregledna karta z listi
- pregledna karta osnovne namenske rabe prostora
- podrobna namenska raba prostora
- gospodarska javna infrastruktura

Grafične priloge so na vpogled v tajništvu občine Kanal ob Soči.

2. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o podaji soglasja k Finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva aGoriške.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)
Finančni načrt
Pojasnilo
Sklep NO
Razdelitev sredstev za lani

3. Razprava in sklepanje o Odloku o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči– predlog II. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

4. Razprava in sklepanje o razveljavitvi Pravilnika o odstranjevanju zapuščenih vozil - predlog HITRI POSTOPEK.Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

5. Razprava in sklepanje o Odloku o javnem redu in miru v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

6. Razprava in sklepanje o Merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

7. Razprava in sklepanje o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem – predlog HITRI POSTOPEK.Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o nabavi gasilskega vozila za agšenje požarov v naravnem okolju.Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

9. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoči družini na domu v letu 2012.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

10. Kadrovske zadeve
-Obrazložitev

11. Premoženjsko pravne zadeve

A.
B

12. Pobude, predlogi, vprašanja

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan, l.r.
Andrej Maffi


Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- Statutarno pravna komisija,
- Struktura, d.o.o.,
- Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Tatjana Gregorčič,
- Direktor medobčinske uprave, mag. Simon Leban,
- Pravnica Ana Prosen.

Obveščeni:
- Nadzorni odbor,
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.