Na vsebino

Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta

19. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, 15. novembra 2012 ob 17. uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta ter zapisnika 1. izredne seje (gradivo je podano v prilogi)

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012-PREDLOG
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)
Obrazložitev
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov

1.1 Seznanitev s Poročilom o 9-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012

1.2 Seznanitev s Poročilom o razdelitvi sredstev razpisa za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij v letu 2012

2. Razprava in sklepanje o Odloku o cestno prometni ureditvi na modrih conah – PREDLOG I. branje,
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)

3. Premoženjsko pravne zadeve
Poročevalec župan (gradivo je podano v prilogi)

3.1 Razprava in sklepanje o povečanju lastniškega deleža Občine Kanal ob Soči v lastništvu hranilnice in posojilnice Vipava
- Sklep
- Mnenje Ministrstva za finance
- Dopis Občine Vipava na računsko sodišče
- Pogodba
- Podpisniki pogodbe

3.2 Razprava in sklepanje o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2012

4. Kadrovske zadeve

4.1 Razprava in sklepanje o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet zavoda Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. (gradivo boste prejeli na seji)

5. Pobude, predlogi, vprašanja

5.1 Odgovori na vprašanja 18. redne seje
- Seznam najemnikov

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan, l.r.
Andrej Maffi

Vabljeni:
- Nadzorni odbor,
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.