Na vsebino

5. redna seja Občinskega sveta

5. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 2. julija 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Razprava o predlogu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči – predlog 1. branje.
Poročevalec župan, TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5
3. Razprava o predlogu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
4. Razprava o predlogu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči – predlog 1. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
5. Razprava o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriške lekarne-predlog.
Poročevalec župan, dir. Goriške lekarne (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3
6. Sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
( uradno prečiščeno besedilo – UPB1).
Poročevalec župan, dir. Goriške lekarne (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3
7. Informacija o trasiranju državne kolesarske mreže, predvsem preko Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3
8. Premoženjske zadeve:
8a. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena (parc. št. 344/11 k. o. Kal nad Kanalom)
GRADIVO: 1, 2
8b. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015.
GRADIVO: 1


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
županVabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek
- Ester Košiček, direktorica Goriških lekarn


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- Nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje