Na vsebino

9. redna seja Občinskega sveta

9. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 3. marca 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnikov 2. dopisne in 8. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan ter Komisija za odlikovanja, priznanja ter vloge in pritožbe občanov (gradivo v prilogi)
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

2. Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

3. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov za leto 2016 ter devetmesečno poročilo za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Strategiji za oskrbo s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1,2

5. Razprava o prevzemanju vodarne Salonit Anhovo in sklepanje o potrditvi DIIP-a ter uvrstitvi investicije v NRP 2016 – 2019.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Rebalans proračuna – Uvod sklep
Obrazložitev odlok – rebalans proračuna
Odlok-rebalans proračuna 2016 - predlog
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP – tabela
Obrazložitev rebalansa proračuna 2016 – predlog
Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občina Kanal ob Soči za leto 2016
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja premoženja
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja s premoženjem
Obrazec št. 2b – Načrt razpolaganja s stavbo
Sklep o pooblastitvi župana za potrditev investicijske dokumentacije
Kadrovski načrt 2016 – rebalans proračuna 2016

7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,2

8. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,2

9. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,2,3,4,5

11. Kadrovske zadeve.
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

12. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje