Na vsebino

15. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

15. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 22. decembra 2016, ob 15.30, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2017 in o Proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2018 – dopolnjen predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Proračun 201718 – dopolnjen predlog – Uvod
Proračun 201718 – dopolnjen predlog – sklep
Uvod – obrazložitev sprememb
Odlok – proračun 2017 – dopolnjen predlog
Odlok – proračun 2018 – dopolnjen predlog
Obrazložitev proračuna 2017-2018 – Dopolnjen predlog
Splošni del proračuna – dopolnjen predlog
Posebni del proračuna – dopolnjen predlog
Načrt razvojnih programov 2017-2020 – dopolnjen predlog
Dopolnitev predloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči ta leto 2017
Obrazec št. 1-1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
Obrazec št. 2-1 – Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017
Obrazec št. 2a – Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2017
Poročilo Kanalski Vrh 11

3. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal on Soči« – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Zapisniki

Zapisnik seje