Na vsebino

22. redna seja občinskega sveta

22. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. december 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Statutu Občine Kanal ob Soči – II. branje.
Poročevalec koordinator statutarne komisije (gradivo v prilogi 21. redne seje)

3. Obravnava zaključnega poročila Nadzornega odbora občine Kanal ob Soči o opravljenem nadzoru.
Poročevalec predsednica nadzornega odbora (gradivo v prilogi 21. redne seje)

4. Razprava in sklepanje o Odloku o krajevnih skupnostih – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 21. redne seje)

5. Razprava in sklepanju o Odloku o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 21. redne seje)

6. Razprava in sklepanje o odloku o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – hitri postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Program dela občinskega sveta v letu 2018.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

9. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predsednica nadzornega odbora Ljudmila Čibej Boltar
- koordinator statutarne komisije Dejan Valentinčič
- predstavnik RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
- TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji