Na vsebino

7. redna seja občinskega sveta

7. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. novembra 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu, predlog drugo branje.
Poročevalka: Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči, predlog prvo branje.
Poročevalka: Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020, predlog prvo branje.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:
Uvod
Odlok o proračunu 2020 – predlog
Splošni del proračuna 2020 – predlog
Posebni del proračuna 2020 – predlog
Načrt razvojnih programov 2020-2023 – predlog
Obrazložitve proračuna 2020 – predlog
Proračun za leto 2020 – sklep - predlog
Sklep o potrditvi DIIP-ov za nove investicije v proračunu 2020-predlog
Kadrovski načrt za leto 2020 –predlog
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2020 – predlog
Obrazec št. 1
Obrazec št. 2

4. Razprava in sklepanje o Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, predlog prvo branje.
Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, predlog prvo branje. Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.
Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalki: mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle in Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči, predlog prvo branje. Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (k 1. in 2. točki dnevnega reda)
- Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica (k 5. in 6. točki dnevnega reda)
- mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica Osnovne šole Deskle (k 7. točki dnevnega reda)
- Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica Osnovne šole Kanal (k 7. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje