Na vsebino

10. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

10. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. maja 2020, ob 16. uri, v
gasilskem domu, Gradnikova ulica 13a, 5213 Kanal


Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020 - predlog. Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo v prilogi). INTERNO – ZAPRTO ZA JAVNOST.

2. Poročilo civilne zaščite o izvedenih aktivnostih v času epidemije COVID-19. Poročevalec: Igor Komac, poveljnik civilne zaščite Občine Kanal ob Soči.

3. Razprava in sklepanje o predlogu optimizacije poslovanja vrtcev v Občini Kanal ob Soči. Poročevalec: Domen Prašnikar, Valior d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvedenih ukrepih Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2020.
Poročevalec: Boštjan Mljač, Golea, Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Strategiji razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+. Poročevalka: Slavka Zupan, K&Z svetovanje za razvoj d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2019 – 31.12.2019.
Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje občine Kanal ob Soči za leto 2019.
Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2019.
Poročevalka Barbra Bittner, glavna računovodkinja (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Kadrovske zadeve (imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči, seznanitev z odstopno izjavo odgovorne urednice javnega glasila MOST).
Poročevalec: predsednik KMVVI.

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec l.r.
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Igor Komac, poveljnik civilne zaščite Občine Kanal ob Soči (k 2. točki dnevnega reda)
- Domen Prašnikar, direktor podjetja Valior d.o.o. (k 3. točki dnevnega reda)
- Boštjan Mljač, Golea, Nova Gorica (k 4. točki dnevnega reda)
- Slavka Zupan, K&Z svetovanje za razvoj d.o.o. (k 5. točki dnevnega reda)
- Suzana Konec, vodja medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (k 6. in 7. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji
 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

kanal14a(1)