Na vsebino

12. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

12. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. oktobra 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal


Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.
Poročevalka: Tina Gerbec, županja Občine Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1
Dodatno gradivo - Predvidena časovnica aktivnosti

2. Informacija o 6-mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:
1
Uvod
Poročilo
Splošni del
Posebni del
Prerazporeditve

3. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:
Uvod
Odlok
Sklep
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP 2020-2023
Obrazložitve rebalans II 2020
Sklep o 2. dopolnitvi načrta ravnanja s premoženjem

4. Razprava in sklepanje o imenovanju uredniškega odbora MOST in o programski zasnovi glasila MOST.
Poročevalec: Risto Djurić, predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči, predlog druga obravnava. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2020.
Poročevalka: Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu, Dom upokojencev Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Odloku o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja. Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.
Poročevalec: Marino Velušček, višji referent za komunalno infrastrukturo (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županjaVabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Almira Pirih, Posoški razvojni center, dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo d.d., Boris Ugrin, zunanji sodelavec PRC (k 1. točki dnevnega reda)
- Erik Panjtar (k 4. točki dnevnega reda)
- Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu, Dom upokojencev Nova Gorica (k 6. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji


 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

seja_mixdown_koncna(1)