Na vsebino

20. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0009/2021-2
Datum: 10. november 2021

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 20. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 18. novembra 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

 

Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022, predlog prva obravnava.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – proračun 2022 – predlog

Uvodna obrazložitev proračuna 2022 – predlog

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 – predlog

Splošni del predloga proračuna 2022

Posebni del predloga proračuna za leto 2022 – predlog

Načrt razvojnih programov 2022-2025 – predlog

Obrazložitve proračuna za leto 2022 – predlog

Kadrovski načrt za leto 2022 – predlog

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2022 – predlog

Sklep o potrditvi DIIP-ov za investicije uvrščene v NRP 2022-2025 – predlog

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2022 – predlog

Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči (prodaja)

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2022 – predlog

Letni program športa za leto 2022 – predlog.

 

2. Razprava in sklepanje o Izhodiščih za pripravo spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta črpalna hidroelektrarna Avče.

Poročevalec: Maja Šinigoj, Locus d.o.o., Alida Rejec, SENG d.o.o. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

3. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči. Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).

GRADIVO:  1

 

4. Razprava in sklepanje o programu oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2022-2025.

Poročevalec: Vinko Medvešček, vodja režijskega obrata (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

5. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.

Poročevalci: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve, mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle in Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

6. Razprava in sklepanje o izključitvi parcel v lasti občine iz OPPN Gospodarska cona Anhovo.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

7. Razprava in sklepanje o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine. 

Tina Gerbec
županja 

 

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Nejc Kumar, direktor občinske uprave
  • Maja Šinigoj, Locus d.o.o. (k 2. točki dnevnega reda)
  • Alida Rejec, SENG d.o.o. (k 2. točki dnevnega reda)
  • mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (k 5. točki dnevnega reda)
  • Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (k 5. točki dnevnega reda).
  • občinska uprava 

 Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • nadzorni odbor
  • mediji 

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (v nadaljevanju: PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom Sars-Cov-2, vas obveščamo, da morate pogoj PCT izpolnjevati vsi, ki boste vstopali v prostore večnamenske dvorane v Kanalu. Pred vstopom v dvorano bomo preverjali QR-kodo. S seboj prinesite osebni dokument.

 

Zapisniki

Zapisnik 20. redne seje OS

Prilogi:

- Zapisnik 14. seje Odbora za negospodarstvo

- Zapisnik 23. seje Odbora za gospodarstvo

Zvočni posnetki

20 redna seja