Na vsebino

23. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0003/2022-2

Datum: 18. marec 2022

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

 

23. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 31. marca 2022, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

 

Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2022 - predlog.

Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo v prilogi). INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

2. Razprava in sklepanje o projektu gradnje - Gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Nova Gorica – faza 3: sofinanciranje investicije širšega pomena za zagotavljanje pogojev izvajanja programov na primarni ravni s sredstvi javnega razpisa Ministrstva za zdravje

Poročevalec: Andreja Trojar Lapanja, podsekretarka za razvojne in druge projekte (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o soglasju k Statutu javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.

Poročevalec: mag. Valter Reščič, v. d. direktorja ZTKMŠ Kanal (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2021, Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2022 ter podaja soglasja Nadzornemu svetu JSMGG za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorici JSMGG.

Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG in občinska uprava (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, predlog skrajšani postopek.

Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6. Seznanitev s projektom obnove samskega doma v Desklah.

Poročevalec: Boštjan Košir, s.p.

GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 in predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2022.

Poročevalec: Rajko Leban, direktor Golea, Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o izdaji soglasij za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov (Ljudska univerza Nova Gorica, Goriška knjižnica Nova Gorica, Osnovna šola Kozara, Osnovna šola Deskle, Osnovna šola Kanal).

Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o oddaji poslovne stavbe ID št. 2267-152 na Kanalskem Vrhu v najem.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

10. Kadrovske zadeve (imenovanje občinske volilne komisije za mandatno obdobje  2022-2026).

Poročevalec: predsednik KMVVI.

11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Tina Gerbec

županja

 

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          Andreja Trojar Lapanja, podsekretarka za razvojne in druge projekte (MONG) (k 2. točki dnevnega reda)

-          Nejc Kumar, direktor občinske uprave

-          mag. Valter Reščič, v. d. direktorja ZTKMŠ Kanal (k ,. točki dnevnega reda)

-          mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (k 4 točki dnevnega reda)

-          Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (k 5. točki dnevnega reda)

-          Boštjan Košir s.p. (k 6. točki dnevnega reda)

-          Rajko Leban, direktor Golea, Nova Gorica (k 7. točki dnevnega reda)

-          občinska uprava

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zapisniki

Zapisnik 23. redne seje v prilogi!

Priloga: 16. zapisnik odbora za negospodarstvo v prilogi!

Priloga: 20. zapisnik KMVVI  v priponki!

Priloga: 21. zapisnik KMVVI v priponki!

Zvočni posnetki

23 redna seja(1)