Na vsebino

Sklic 27. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0009/2022-2
Datum: 10. oktober 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 27. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 20. oktobra 2022, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal 

Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica.

Poročevalec: Aleš Markočič, direktor gasilske enote Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


2. Seznanitev z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za črpalno hidroelektrarno Avče – seznanitev z dopolnjenim osnutkom.

Poročevalci: Maja Šinigoj, Locus d.o.o. in Alida Rejec, SENG d.o.o. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


3. Predstavitev idejne zasnove pozidave za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN-14-01 – območje MO12 na območju naselja Kršan.

Poročevalec: Klemen Pavlin, STUDIO UR.A.D. d.o.o. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


4. Razprava in sklepanje o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine. 

Tina Gerbec
županja

 

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Nejc Kumar, direktor občinske uprave
  • Aleš Markočič, direktor gasilske enote Nova Gorica (k 1. točki dnevnega reda)
  • Maja Šinigoj, Locus d.o.o. (k 2. točki dnevnega reda)
  • Alida Rejec, SENG d.o.o. (k 2. točki dnevnega reda)
  • Klemen Pavlin, STUDIO UR.A.D. d.o.o. (k 3. točki dnevnega reda)
  • občinska uprava

 Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • nadzorni odbor
  • mediji

 

Zvočni posnetki

zvočni posnetek 27. redne seje OS