Na vsebino

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Številka: 9000-0013/2020-2
Datum: 10. december 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

14. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 17. decembra 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021, predlog druga obravnava.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance, predlog druga obravnava (gradivo dano na seji za 5. izredno sejo OS).
GRADIVO:
- Uvod - proračun 2021 – dopolnjen predlog
- Uvod – Proračun 2021
- Pripombe na predlog proračuna 2021
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021 – dopolnjen predlog
- Splošni del proračuna 2021 - dopolnjen predlog – tabela
- Posebni del proračuna 2021 – dopolnjen predlog – tabela
- Načrt razvojnih programov 2021-2024 – dopolnjen predlog
- Obrazložitve dopolnjenega predloga proračuna 2021
- Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021
- Sklep o potrditvi DIIPov za investicije uvrščene v NRP.

2. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo (gradivo v prilogi).
Poročevalka: Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (gradivo v prilogi).
GRADIVO:1

3. Razprava in sklepanje o programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Kanal ob Soči za obdobje 2021-2024.
Poročevalec: Vinko Medvešček, vodja režijskega obrata (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Programu dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za leto 2021.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Premoženjsko pravne zadeve:
5/A - Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
5/B - Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Kadrovske zadeve, KMVVI:
Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Imenovanje predstavnika v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.
Poročevalec: Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (k 2. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

14_redna_seja(1)