Na vsebino

19. redna seja OS Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0008/2021-2
Datum: 20. september 2021

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem 

 19. redno sejo občinskega sveta v sredo, 29. septembra 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

 

Potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1.    Obvestilo Občinskemu svetu o izredni dodelitvi občinskega neprofitnega stanovanja v najem.

Poročevalka: Tina Gerbec, županja (gradivo v prilogi).

ZAUPNO

 

2.    Informacija o 6-mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – 6-mesečna realizacija proračuna 2021

Poročilo o 6-mesečni realizaciji proračuna 2021

Splošni del proračuna – šestmesečna realizacija 2021

Posebni del proračuna – šestmesečna realizacija 2021

Prerazporeditve – 6-mesečna realizacija 2021

 

3.    Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – rebalans II – predlog

UVOD – REBALANS II 2021

Odlok o  Rebalansu II proračuna 2021 – Predlog

Splošni del rebalansa II – predlog

Posebni del rebalansa II – predlog

Načrt razvojnih programov 2021-2024 – predlog

Kadrovski načrt – predlog

Sklep o 2. dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – predlog

Obrazec št. 1-2

Sklep o potrditvi DIIPov za investicije uvrščene v NRP – predlog

 

4.    Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kanal ob Soči.

Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

5.    Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

6.    Soglasje k dodatni zaposlitvi polovice knjigovodje v OŠ Deskle.

Poročevalka: mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

7.    Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.

Poročevalec: Marino Velušček, višji referent za komunalno infrastrukturo (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

8.    Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, druga obravnava.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

 

9.     Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec
županja

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Nejc Kumar, direktor občinske uprave
  • mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (k 6. točki dnevnega reda)
  • občinska uprava

 

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • nadzorni odbor
  • mediji

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (v nadaljevanju: PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom Sars-Cov-2, vas obveščamo, da morate pogoj PCT izpolnjevati vsi, ki boste vstopali v prostore večnamenske dvorane v Kanalu.

Zapisniki

Zapisnik 19. redne seje 

PRILOGE:

Zapisnik 10. redne seje Odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja

Zapisnik 13. seje Odnora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 

Zvočni posnetki

19 redna seja(1)