Na vsebino

21. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0011/2021-3

Datum: 13. december 2021

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 21. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 23. decembra 2021, ob 15. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal 

 

Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Potrditev zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2022 ter devet mesečno poročilo za leto 2021.

Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Poročevalec: Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

3. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta.

Poročevalci: Dejan Valentinčič, predsednik Občinske volilne komisije in KMVVI (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4. Obravnava in sklepanje o dopolnjenem predlogu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022, druga obravnava.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod- proračun 2022 – dopolnjen predlog

Uvodna obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 2022

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 – dopolnjen predlog

Splošni del proračuna 2022 – dopolnjen predlog

Posebni del proračuna 2022 – dopolnjen predlog

Načrt razvojnih programov 2022-2025 – dopolnjen predlog

Obrazložitve dopolnjenega predloga proračuna 2022

Proračun 2022 – dopolnjen predlog – sklep

Sklep o potrditvi DIIPov za investicije in projekte uvrščene v NRP – dopolnjen predlog

Kadrovski načrt za leto 2022 – predlog

Načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2022 – predlog

Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišče (prodaja) za leto 2022

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2022 – predlog

Letni program športa 2022 – predlog

5. Razprava in sklepanje o programu dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za leto 2022.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO. 1

6. Razprava in sklepanje o Popravku sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.

Poročevalci: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Tina Gerbec

županja

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          Nejc Kumar, direktor občinske uprave

-          Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 1. točki dnevnega reda)

-          Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (k 2. točki dnevnega reda)

-          dr. Dejan Valentinčič, predsednik OVK (k 3. točki dnevnega reda)

-          občinska uprava

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

 

Dodatna točka dnevnega reda:

Razprava in sklepanje o ukinitvi  statusa družbene lastnine ter vzpostavitev statusa grajeno javno dobro.

GRADIVO: 1

 

Zapisniki

Zapisnik 21. redne seje OS v priponki.

Zvočni posnetki

21_redna_seja