Na vsebino

Sklic 24. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET 

Številka: 9000-0005/2022-2
Datum: 3. maj 2022

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

24. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. maja 2022, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2021. Poročevalka: Barbra Bittner, glavna računovodkinja (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Obrazložitev
Splošni del
Posebni del
NRP
PRILOGE

 

2. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – Rebalans I 2022 – predlog

Uvodna obrazložitev Rebalansa I 2022- predlog

Odlok o Rebalansu I proračuna za leto 2022 – predlog

Splošni del rebalansa I 2022 – predlog

Posebni del rebalansa I 2022 – predlog

NRP 2022-2025 – predlog

Obrazložitve Rebalansa I 2022 - predlog

Sklep o potrditvi Rebalansa I 2022 – predlog

Sklep o potrditvi DIIP za investicije/projekte vključene v Rebalans I 2022 – predlog

Kadrovski načrt za leto 2022 – rebalans I – predlog

Sklep o 1. dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 – predlog

Sklep o 1. spremembi in dopolnitvi ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022 – predlog

 

3. Razprava in sklepanje o predlogu za sprejem tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči.

Poročevalec: Polona Žnidarčič, Salonit Anhovo d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 3. točka - Predlog za sprejem tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči.pdf

 

4. Razprava in sklepanje o poročilu o varnostni problematiki v Občini Kanal ob Soči za leto 2021.

Poročevalec: Sejad Jušić, načelnik policijske postaje Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 4. točka - Poročilo o varnostni problematiki v Občini Kanal ob Soči za leto 2021.pdf

 

5. Razprava in sklepanje o poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2021 – 31.12.2021.

Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 5. točka - Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021.pdf

 

6. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.

Poročevalka: Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 6. točka - Predlog o spremembah in dopolnitvh Pravnilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Kanal ob Soči in čla.pdf

 

7. Razprava in sklepanje o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 7. točka - Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.pdf

8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Tina Gerbec

županja

 

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Nejc Kumar, direktor občinske uprave
  • Polona Žnidarčič, Salonit Anhovo d.d. (k 3. točki dnevnega reda)
  • Sejad Jušić, načelnik policijske postaje Nova Gorica (k 4. točki dnevnega reda)
  • Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (k 5. točki dnevnega reda)
  • Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu (k 6. točki dnevnega reda)
  • občinska uprava

 

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • nadzorni odbor
  • mediji

Zapisniki

Zapisnik v prilogi!

PRILOGA:

Zapisnik KMVVI v prilogi.

Zvočni posnetki

zvocni-posnetek-24-redne-seje-os_2022-05-13(1)