Na vsebino

Vabilo na 7. redno sejo občinskega sveta

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0009/2023-2

Datum: 26. oktober 2023

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

7. redno sejo občinskega sveta v torek, 7. novembra 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1.    Razprava in sklepanje o Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo poslano 21. 7. 2023).

2.    Razprava in sklepanje o Odloku o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – predlog prva obravnava.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

1, 2, 3, 4, 5

3.    Razprava in sklepanje o Predlogih Odlokov o proračunih Občine Kanal ob Soči za leti 2024 in 2025.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – predloga proračunov za leti 2024 in 2025

Uvodna obrazložitev proračunov za leti 2024 in 2025

Odlok o proračunu Občine za leto 2024 - predlog

Odlok o proračunu občine za leto 2025 – predlog

Splošni del proračunov za leti 2024 in 2025 – predlog

Posebni del proračunov za leti 2024 in 2025 – predlog

Načrt razvojnih programov 2024 – 2027 – predlog

Obrazložitev proračunov 2024 in 2025 – predlog

Sklep o potrditvi predlogov proračunov za leti 2024 in 2025 – predlog

Sklep o potrditvi DIIP-ov za investicije uvrščene v NRP – predlog

Kadrovski načrt za leti 2024 in 2025

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2024 – predlog

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2024 – predlog.

Obrazec 1- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Obrazec 2 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

4.    Razprava in sklepanje o uvrstitvi investicije Komunalna infrastruktura Ročinj – I. faza v Načrt razvojnih programov Občine Kanal ob Soči za obdobje 2023-2026.

Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5.    Razprava in sklepanje o Poročilu o izvajanju gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v Občini Kanal ob Soči za leto 2022 in Elaboratu o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe 24. urne dežurne službe v Občini Kanal ob Soči za leto 2023.

Poročevalec: Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6.    Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2024 ter devet mesečno poročilo za leto 2023.

Poročevalca: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. in Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7.     Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Poročevalka: Lora Zimic Mugerli, sodelavka za promocijske in splošne dejavnosti. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8.     Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

Poročevalki: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9.      Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razporeditvi poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Deskle za leto 2022 iz preteklih let.

Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

10.    Kadrovske zadeve.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

11.    Odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Miha Stegel

župan

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave

-          Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (k 5. in 6. točki dnevnega reda)

-          Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 6. točki dnevnega reda)

-          Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica (k 8. točki dnevnega reda)

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zapisniki

Zapisnik 7. redne seje

PRILOGE: 1, 2, 3

Zvočni posnetki

posnetek 7 redne seje