Na vsebino

Vabilo na 26. sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« - 1. branje.Poročevalec župan Andrej Maffi, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
2. Poročilo o izvrševanju proračuna 2009 – osemmesečna realizacija.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor ( Gradivo je podano v prilogi).
3.Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – 1. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor.
( Gradivo:
[Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2009 z obrazložitvijo
Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – splošni del
Splošni del -obrazložitev
- Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – posebni del
Posebni del -obrazložitev
- Načrt razvojnih programov – spremembe
NRP-obrazložitev
je podano v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči – 1. branje.
Odloka o kategorizaciji občinskih cest -obrazložitev
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
5. Poročilo o razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa na področju humanitarnih in invalidskih organizacij, športa, kulture, turizma in drugim društvom ter za prireditve v letu 2009.
Razdelitev sredstev -poročilo
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
6. Premoženjsko pravne zadeve.
Zadeva 1,
zadeva 2,
Zadeva 3,
Zadeva 4,
zadeva 5,
zadeva 6,
Zadeva 7,
Zadeva 8,
Zadeva 9.

7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan Andrej Maffi

Vabljeni:
-Člani občinskega sveta
-Dir. občinske uprave
-Predsednica Nadzornega odbora ( 2. in 3. točka dnevnega reda)
-Simon Leban, predstojnik medobčinske uprave ( 1. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
-Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
-Nadzorni odbor
-vodje političnih strank
-mediji