Na vsebino

Vabilo na 12. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 24. novembra 2011 ob 17. uri.

12. redno sejo občinskega sveta v četrtek 24. novembra 2011 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi. (Gradivo bo posredovano naknadno)

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012- 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor (Gradivo je podano v prilogi)
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012 z obrazložitvijo
- Obrazložitev
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Kadrovski načrt
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2012
- Sklep
- Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2012

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Kanal ob Soči ter na turističnem območju Smaragdne poti – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe (Gradivo je podano v prilogi).

4. Razprava o predlogu adaptacije gostinskega lokala v Kulturnem domu v Desklah.
- Priloga
Poročevalec župan Andrej Maffi, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (Gradivo je podano v prilogi).

5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Nadzorni odbor
- BIRO PROSTOR, Tolmin ( 4. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji