Na vsebino

2. redna seja občinskega sveta

2. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 7. marca 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2019-predlog.
Poročevalec Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in Predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2019.
Poročevalec predstavnik GOLEE (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

3. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
Poročevalka direktorica medobčinske uprave (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019.
Poročevalka vodja Centra za pomoč na domu (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

5. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 – predlog I. branje.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)

Proračun 2019 – predlog – uvod
Proračun 2019 – predlog – sklep
Sklep o potrditvi DIIPov za investicije uvrščene v NRP
Odlok-Proračun2019-predlog
Splošni del-tabela
Posebni del-tabela
NRP-tabela
Obrazložitve proračuna 2019-predlog
Kadrovski načrt-2019
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2019
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019 prodaja
Obrazec št. 2b – Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2019 prodaja
Letni program športa 2019 – predlog

6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.
GRADIVO:1

7. Premoženjske zadeve:

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje
- Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
- Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Rajko Leban, direktor Golee (k 2. točki dnevnega reda)
- Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (k 3. točki dnevnega reda)
- Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu (k 4. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

2rsokn(1)