Na vsebino

Sklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET 

Številka: 9000-0003/2023-4
Datum: 30. marec 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem 

4. redno sejo občinskega sveta v torek, 18. aprila 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Zaključnega računa Občine Kanal ob Soči za leto 2022.
Poročevalca: Barbra Bittner, glavni računovodja in Miha Stegel, župan (zaključni račun je bil svetnikom poslan 31. 3. 2023 po e-pošti).
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6


2. Razprava in sklepanje o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: župan Miha Stegel (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


3. Primerjava finančnega vpliva izvedbe investicijskega projekta Povezava na vodovod Mrzlek oziroma variante najema infrastrukture ter storitev vezanih na pripravo pitne vode za izvajanje storitev GJS »Oskrba s pitno vodo« na območju vodooskrbnega sistema Deskle-Anhovo-Močila in sprejem Strategije oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalca: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte in Vinko Medvešček, vodja Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


4. Predstavitev poročila o delu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal za leto 2022 ter predstavitev Akcijskega načrta za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Kanal ob Soči za obdobje 2022-2025.
Poročevalka: Nika Testen, v. d. direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (gradivo v priponki).
GRADIVO: 1


5. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo.
Poročevalca: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti in Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


6. Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Kanal za leto 2022.
Poročevalca: Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


7. Razprava in sklepanje o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovi šoli Kozara Nova Gorica.
Poročevalca: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


8. Kadrovske zadeve:

 • imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Osnovna šola Deskle in v svet javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica in
 • soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


9. Razprava in sklepanje o Odloku o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.

Poročevalec: župan Miha Stegel (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Miha Stegel
župan


Vabljeni:

 • člani občinskega sveta
 • mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave
 • Nika Testen, v. d. direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (k 4. točki dnevnega reda)
 • Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (k 6. točki dnevnega reda)
 • Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (k 7. točki dnevnega reda)
 • občinska uprava

Obveščeni:

 • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
 • nadzorni odbor
 • mediji

 

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 4. redne seje OS - 25.04.2023