Na vsebino

Sklic 5. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

 

Številka: 9000-0005/2023-3

Datum: 11. maj 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

5. redno sejo občinskega sveta v torek, 30. maja 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči, predlog druga obravnava.

Poročevalca: Anita Pičulin, svetovalka za prostorsko – premoženjske zadeve in finance in Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023.

Poročevalca: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance in Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – Rebalans I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog

Uvod v Rebalans I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog

Splošni del rebalansa I – predlog

Posebni del rebalansa I – predlog

Načrt razvojnih programov 2023-2026 – predlog

Obrazložitve rebalansa I proračuna 2023

Kadrovski načrt delovnih mest za leto 2023 – predlog

Sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023

Obrazec 1-1: 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023

Obrazec 2-1: 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023

3. Razprava in sklepanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Poročevalec: Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4. Razprava in skepanje o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2022 ter Poslovnem in finančnem načrtu JSMGG za leto 2023.

Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG in občinska uprava (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o soglasju k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.

Poročevalca: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

Poročevalki: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Sklepu o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.

Poročevalki: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu.

Poročevalki: Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu in Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9. Kadrovske zadeve:

 • soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo v prologi).

GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o imenovanju uredniškega odbora glasila MOST.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

11. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih za leto 2022 ter planom aktivnosti za leto 2023.

Poročevalec: Rajko Leban, direktor Golea, Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

12. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Miha Stegel

ŽUPAN

 

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta
 • mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave
 • Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (k 3. točki dnevnega reda)
 • mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG in občinska uprava (k 4. točki dnevnega reda).
 • Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (k 5. točki dnevnega reda)
 • Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica (k 6. in 7. točki dnevnega reda)
 • Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu (k 8. točki dnevnega reda)
 • Rajko Leban, direktor Golea, Nova Gorica (k 11. točki dnevnega reda)

Obveščeni:

 • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
 • nadzorni odbor
 • mediji

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 5. redne seje OS - 30.05.2023