Na vsebino

2. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

2. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 29. januarja 2015 ob 17. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Naslovna stran - Sklep o letnem poročilu
priloga
Poročevalec agencija Golea (gradivo v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2015-predlog.
priloga Razpis
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 –predlog in Razprava in sklepanje o
Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 –predlog.
Proračun – sklep
Obrazložitve proračuna 2015-2016-predlog
Splošni del-predlog-tabela
Posebni del-predlog-tabela
Načrt razvojnih programov-predlog-tabela
Predlog kadrovskega načrta
Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015
priloga 1
priloga 2
Naslovna stran -Letni program športa 2015, 2016
Letni program športa 2015
Letni program športa 2016
Pridelovalni program na območju Občine Kanal ob Soči
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2015 – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal ob Soči (predlog).
Poročevalec: predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).
7. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan in KMVVI (gradivo bo dano na seji).
8. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Agencija Golea (Boštjan Mljač).


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.

Zapisniki

Zapisnik seje