Na vsebino

Sklic 9. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 9. redne seje OS.pdfOBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0011/2023-3

Datum: 4. december 2023

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

9. redno sejo občinskega sveta v torek, 12. decembra 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1.    Razprava in sklepanje o Odloku o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – druga obravnava.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1, 2, 3

2.    Razprava in sklepanje o dopolnjenih Predlogih Odlokov o proračunih Občine Kanal ob Soči za leti 2024 in 2025.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – dopolnjena predloga proračunov za leti 2024 in 2025

Uvod v dopolnjena predloga proračunov 2024 in 2025

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2024 – dopolnjen predlog

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2025 – dopolnjen predlog

Splošni del proračunov za leti 2024 in 2025 – dopolnjena predloga

Posebni del proračunov za leti 2024 in 2025 – dopolnjena predloga

Načrt razvojnih programov 2024-2027 – dopolnjeni predlog

Obrazložitve dopolnjenih predlogov proračunov za leti 2024 in 2025

Sklep o dopolnjenih predlogih proračunov 2024 in 2025

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za investicije uvrščene v NRP 2024-2027 – dopolnjen predlog

Kadrovski načrt za leti 2024 in 2025 – predlog

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 – dopolnjen predlog

Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2024 – dopolnjen predlog

Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 – dopolnjen predlog

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2024 – dopolnjen predlog

Letni program kulture 2024 – predlog

Letni program športa - Predlog

3.    Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči – skrajšani postopek.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4.    Predstavitev priprave procesa sprejemanja SD OPN po ZUreP-3.

Poročevalka: Tjaša Podgornik Polenčič, občinska urbanistka (predstavitev na seji).

5.    Razprava in sklepanje o Sporazumu o sodelovanju (Občina Kanal ob Soči – Salonit Anhovo d. d.) in Aneksu št. 1 k Sporazumu o sodelovanju.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6.    Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle - druga obravnava.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7.    Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal – druga obravnava.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8.   Razprava in sklepanje o sklepu o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9.   Kadrovske zadeve.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

10. Odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Miha Stegel

Župan

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave

-          Tjaša Podgornik Polenčič, občinska urbanistka (k 4. točki dnevnega reda)

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zapisniki

Zapisnik 9. redne seje OS.

PRILOGE:

- Amandma k predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 9. redne seje OS - 12.12.2023