Na vsebino

Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

20. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, 20. decembra 2012 ob 15. uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Seznanitev s predlogom povišanja cene zbiranja, odvoza, odlaganja in predelave odpadkov.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).

2. Seznanitev z aktivnostmi glede gradnje Doma za starejše občane v Občini Kanal ob SočiPoročevalec župan (gradivo v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o Odloku o javnem redu in miru v Občini Kanal ob Soči – I. branje.Poročevalec župan (gradivo v prilogi).

4 . Razprava in sklepanje o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov v Občini Kanal ob Soči – I. branje.Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
-PRILOGA

5. Razprava in sklepanje o določitvi upravljavca za:
a) Večnamenski objekt v KS Avče
b) Večnamenski prostor KanalPoročevalec župan (gradivo v prilogi).

6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).

7. Razprava o osnutku programa priprave 1. spremembe OPN .
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči za leto 2013.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).

9. Kadrovske zadeve.

10. Pobude, predlogi, vprašanja.

Župan,l.r.
Andrej Maffi
Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- direktor Komunale Nova Gorica, Andrej Miška,
- direktor Doma upokojencev Nova Gorica, Bojan Stante in Vanja Cotič,
- direktor medobčinske uprave, mag. Simon Leban

Obveščeni:
- Nadzorni odbor
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.